Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Hizmetler

1. Toprak analizleri

 • pH
 • Bünye
 • Suda çözünebilir toplam tuz
 • Kireç
 • Organik madde
 • Toplam N, C
 • Alınabilir ve toplam P, K, Ca, Mg, Na
 • Alınabilir ve toplam Fe, Cu, Zn, Mn
 • Ağır metaller (Cd, Co, Cr, Ni, Pb)
 • Gravimetrik ve volumetrik nem içeriği
 • Kuru hacim ağırlığı
 • Tane yoğunluğu
 • Hidrolik iletkenlik
 • Agregat stabilitesi
 • Strüktür stabilite indeksi
 • Porozite
 • Toprak solunumu
 • Mikrobiyal biyomas
 • C Mineralizasyonu
 • N Mineralizasyonu
 • Katalaz enzim aktivitesi
 • Üreaz enzim aktivitesi
 • Genel bakteri sayımı
 • Fungus sayımı
 • Aktinomiset sayımı
 • Rhizobium bakterileri sayımı

2. Bitki analizleri

 • Toplam N, P, K, Ca, Mg, Na
 • Toplam Fe, Cu, Zn, Mn, B
 • Bitkide anyon ve katyonlar
 • Hg ve As dışındaki ağır metaller
 • Bitki morfolojik analizleri

3. Mühendislik hizmetleri

 • Toprak-su koruma mühendislik hizmetleri
 • Toprak etüd ve haritalama
 • Arazi değerlendirme
 • Arazi kullanım planlaması
 • Uzaktan algılama ve CBS uygulamaları
 • Gübreleme önerileri
 • Kompost hazırlama ve kullanımı
 • Proje yazımı
 • Danışmanlık